White to Yellow

Gills Free

Amanita Amanita
Lepiota & Allies Lepiota & Allies
Limacella Limacella

White to Yellow

Small Stature

Mycena & Allies Mycena & Allies
Xeromphalina / Omphalina Omphalina
Marasmius / Collybia & Allies Collybia & Allies

White to Yellow

Gills Attached / Mostly on Wood

Armillaria Armillaria
Lentinellus / Pleurotus / Panellus Panellus
Neolentinus / Lentinus / Panus / Tricholomopsis Tricholomopsis

White to Yellow

Gills Mostly Adnate or Notched / Mostly on Soils or Moss

Lyophyllum / Melanoleuca Lyophyllum / Melanoleuca
Cystoderma / Laccaria Cystoderma / Laccaria
Tricholoma Tricholoma

White to Yellow

Gills Mostly Adnate or Decurrent / Mostly on Soils or Moss

Russula / Lactarius Russula / Lactarius
Hygrophorus / Hygrocybe Hygrophorus / Hygrocybe
Clitocybe / Catathelasma / Leucopaxillus Catathelasma

Pink to Salmon

Gills Free

Pluteus / Volvariella Pluteus / Volvariella

Pink to Salmon

Small Stature

Nolanea / Leptiona Nolanea / Leptiona

Pink to Salmon

Gills Attached / Mostly on Wood

Claudopus / Crepidotus Claudopus / Crepidotus

Pink to Salmon

Gills Mostly Adnate or Notched / Mostly on Soils or Moss

Entoloma Entoloma

Pink to Salmon

Gills Mostly Adnate or Decurrent / Mostly on Soils or Moss

Clitopilus Clitopilus

Brown to Rusty

Gills Free

Phaeocollybia Phaeocollybia

Brown to Rusty

Small Stature

Galerina Galerina
Conocybe / Bolbitius Galerina

Brown to Rusty

Gills Attached / Mostly on Wood

Tapinella Tapinella
Gymnopilus / Pholiota Gymnopilus / Pholiota

Brown to Rusty

Gills Mostly Adnate or Notched / Mostly on Soils or Moss

Hebeloma / Inocybe Hebeloma / Inocybe
Cortinarius Cortinarius

Brown to Rusty

Gills Mostly Adnate or Decurrent / Mostly on Soils or Moss

Agrocybe Agrocybe
Paxillus / Phylloporus Paxillus / Phylloporus

Chocolate, Purple-Brown or Black

Gills Free

Agaricus Agaricus
Coprinus & Allies Coprinus & Allies

Chocolate, Purple-Brown or Black

Small Stature

Psilocybe Psilocybe
Panaeolus Panaeolus

Chocolate, Purple-Brown or Black

Gills Attached / Mostly on Wood

Hypholoma Hypholoma
Psathyrella Psathyrella

Chocolate, Purple-Brown or Black

Gills Mostly Adnate or Notched / Mostly on Soils or Moss

Stropharia Stropharia

Chocolate, Purple-Brown or Black

Gills Mostly Adnate or Decurrent / Mostly on Soils or Moss

Gomphidius / Chroogomphus Gomphidius / Chroogomphus