White to Yellow

Gills Free

AmanitaAmanita
Lepiota & AlliesLepiota & Allies
LimacellaLimacella

White to Yellow

Small Stature

Mycena & AlliesMycena & Allies
Xeromphalina / OmphalinaOmphalina
Marasmius / Collybia & AlliesCollybia & Allies

White to Yellow

Gills Attached / Mostly on Wood

ArmillariaArmillaria
Lentinellus / Pleurotus / PanellusPanellus
Neolentinus / Lentinus / Panus / TricholomopsisTricholomopsis

White to Yellow

Gills Mostly Adnate or Notched / Mostly on Soils or Moss

Lyophyllum / MelanoleucaLyophyllum / Melanoleuca
Cystoderma / LaccariaCystoderma / Laccaria
TricholomaTricholoma

White to Yellow

Gills Mostly Adnate or Decurrent / Mostly on Soils or Moss

Russula / LactariusRussula / Lactarius
Hygrophorus / HygrocybeHygrophorus / Hygrocybe
Clitocybe / Catathelasma / LeucopaxillusCatathelasma

Pink to Salmon

Gills Free

Pluteus / VolvariellaPluteus / Volvariella

Pink to Salmon

Small Stature

Nolanea / LeptionaNolanea / Leptiona

Pink to Salmon

Gills Attached / Mostly on Wood

Claudopus / CrepidotusClaudopus / Crepidotus

Pink to Salmon

Gills Mostly Adnate or Notched / Mostly on Soils or Moss

EntolomaEntoloma

Pink to Salmon

Gills Mostly Adnate or Decurrent / Mostly on Soils or Moss

ClitopilusClitopilus

Brown to Rusty

Gills Free

PhaeocollybiaPhaeocollybia

Brown to Rusty

Small Stature

GalerinaGalerina
Conocybe / BolbitiusGalerina

Brown to Rusty

Gills Attached / Mostly on Wood

TapinellaTapinella
Gymnopilus / PholiotaGymnopilus / Pholiota

Brown to Rusty

Gills Mostly Adnate or Notched / Mostly on Soils or Moss

Hebeloma / InocybeHebeloma / Inocybe
CortinariusCortinarius

Brown to Rusty

Gills Mostly Adnate or Decurrent / Mostly on Soils or Moss

AgrocybeAgrocybe
Paxillus / PhylloporusPaxillus / Phylloporus

Chocolate, Purple-Brown or Black

Gills Free

AgaricusAgaricus
Coprinus & AlliesCoprinus & Allies

Chocolate, Purple-Brown or Black

Small Stature

PsilocybePsilocybe
PanaeolusPanaeolus

Chocolate, Purple-Brown or Black

Gills Attached / Mostly on Wood

HypholomaHypholoma
PsathyrellaPsathyrella

Chocolate, Purple-Brown or Black

Gills Mostly Adnate or Notched / Mostly on Soils or Moss

StrophariaStropharia

Chocolate, Purple-Brown or Black

Gills Mostly Adnate or Decurrent / Mostly on Soils or Moss

Gomphidius / ChroogomphusGomphidius / Chroogomphus